Přejít na obsah


- - - - -

Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu na internetovém serveru www.geocaching.cz


Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu na internetovém serveru www.geocaching.cz

1. Záměr

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují zveřejňování reklamy na serveru www.geocaching.cz. Součástí těchto VOP je aktuální cena. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.


2. Smluvní strany

Zadavatelem je subjekt mající zájem o inzerci na internetovém serveru www.geocaching.cz.
Vydavatelem je majitel domény geocaching.cz, pan Michal Babec, Radějov ev.č. 344, 696 67 Radějov, IČ 68025947.


3. Parametry a podmínky inzerce

Dovoleno je maximálně pět nezávislých grafických bannerů těchto parametrů (není-li dohodnuto jinak):
- šířka 165 px
- výška 75 px (maximálně 125 px s úměrně vyšší cenou)
- datová velikost 10 - 20 kB
- formát “jpg” nebo “png”
- obor geocaching, navigace, turistika, IT a související
- umístění banneru určuje vydavatel

Banner si dle těchto podmínek dodá zadavatel. V případě, že zájem převýší povolených pět bannerů a bude-li to v zájmu vydavatele, dojde k úpravě těchto VOP.


4. Objednávka inzerce

Objednávka musí být doručena v písemné formě na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně nebo e-mailem. Musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak: obchodní jméno zadavatele, sídlo/místo podnikání, adresu pro zaslání fakturace, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zodpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.

Za včasné a bezchybné dodání podkladů je zodpovědný zadavatel. Není-li uvedeno jinak, považuje se za včasné dodání lhůta 5 pracovních dnů před plánovaným zveřejněním.

Zadavatel je zodpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci, jsou v souladu s právními předpisy a že neoprávněně nezasahují zejména do autorských práv a ostatních práv a oprávněných zájmů třetích osob (např. práva na ochranu osobnosti). V případě uplatňování nároků třetí osobou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývajících, nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné (závadné) inzerce.

Vydavatel dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinen tyto podklady archivovat, případně zadavateli vracet.


5. Uzavření smlouvy

Uzavřením smlouvy se rozumí převzetí a zaplacení faktury zadavatelem, který tak zároveň stvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerce podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad, z důvodu obsahu, původu, technické formy či pokud je jejich obsah v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími státních orgánů nebo pokud je jejich zveřejnění pro vydavatele nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány prostřednictvím zástupců. Inzerce obsahující cizí inzerci nebude bez předchozího schválení rovněž přijata. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci propagující výrobky a (nebo) služby konkurující jeho činnosti.Odmítnutí objednávky bude zadavateli sděleno bez zbytečného prodlení.

Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatele žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.


6. Realizace objednávky

Pokud není výslovně dohodnut termín zveřejnění a umístění inzerce, potom závisí na možnostech vydavatele. Objednávka inzerce, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo za určitých jiných podmínek, musí být sdělena vydavateli včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena.


7. Cena

Pokud se strany nedohodnou jinak, cena za jeden kalendářní měsíc zveřejnění reklamy za výše uvedených podmínek je 5000,- Kč (nejsme plátci DPH).


8. Platební podmínky

Pokud se strany nedohodnou jinak, je stanoven jako základní typ úhrady, platba fakturou předem.

Banner bude zveřejněn dle dohody, nejdříve však do 5ti dnů od připsání částky na účet vydavatele.


9. Reklamace

Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Pokud vydavatel neuveřejní inzerci v dohodnutém náhradním termínu, který byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel právo na snížení ceny.

Vydavatel neodpovídá za dočasné výpadky dostupnosti serveru www.geocaching.cz nepřesahující jednotky hodin. Dojde-li k omezení dostupnosti stránek na dobu souvisle delší než 1 den, bude fakturována snížená cena poměrem k počtu dní, kdy byla reklama nedostupná, případně bude prodlouženo vystavení banneru o dobu výpadku.


10. Ochrana dat

Informace, které poskytne zadavatel vydavateli v souvislosti s objednávkou, používá vydavatel pouze ke smluveným účelům.


11. Ostatní ustanovení

Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem. O změně těchto VOP včetně ceny informuje vydavatel na internetovém serveru www.geocaching.cz.
  • 0


0 Comments

Reklama